چگونگی اطلاع رسانی برنامه ها در حوزه بانوان

Print pageEmail page

نشست مشترک بوداغی نائب رئیس هیات بانوان استان مازندران، عباس پور مسئول روابط عمومی هیات استان،
درخصوص چگونگی اطلاع برنامه ها در حوزه بانوان.