خردادماه وتغییراتِ کمیته ماهیگیری ورزشی استان

 

تغییر در مدیریت کمیته ماهیگیری ورزشی

هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

تودیع و معارفه

 

 

معارفه رئیس جدید کمیته ماهیگیری ورزشی
رونمایی از لوگوی جدید کمیته ماهیگیری ورزشی مازندران تعیین  کمیته های  تخصصی ماهیگیری ورزشی مازندران

دیدگاه ها بسته شده اند.