نشست تخصصی دکتر شجاعی و مهندس ابوطالبی

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :نشست تخصصي دكتر شجاعي رئيس هيات ورزش هاي همگاني استان و مهندس ابوطالبي دبيروقائم مقام هيات استان درجهت بررسي امورات هيات و نقدو بررسي برنامه ها وعملكرد چند ماه اخيرشهرستانهاي تابع استان در دفتر استان برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.