همايش ماه بندگی ،ورزش وزندگی

همايش ماه بندگی ،ورزش وزندگی
پیاده روی از پارک ملت تا بوستان سرو بهشهر
توسط هیات ورزشهای همگانی مازندران شهرستان بهشهر

دیدگاه ها بسته شده اند.