هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی‌ نام خود را جاودان کرد

 

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران
می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای
سازندگی باشد

روز کارمند مبارک باد

96/6/4

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.